सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |