करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदनको नतिजा प्रकाशन ।