COPOMIS मा आवार्द हुने सम्बन्धि जानकारी संबन्धमा ।